Attic Shuttle

Gysga düşündiriş:

1. “Attic Shuttle System” gaplar we kartonlar üçin doly awtomatlaşdyrylan saklaýyş çözgüdi.Harytlary çalt we takyk saklap bilýär, az ýer tutýar, az ýer talap edýär we has çeýe stilde.

2. -okarky we aşak hereket edip bolýan we çekip bolýan wilka bilen enjamlaşdyrylan Attic gatnawy, dürli derejelerde ýüklemegi we düşürmegi amala aşyrmak üçin rackiň üstünden hereket edýär.

3. “Attic Shuttle System” -yň iş netijeliligi “Multi Shuttle” ulgamyndan ýokary däl.Şonuň üçin ulanyjylar üçin çykdajylary tygşytlamak üçin beýle ýokary netijeliligi talap etmeýän ammar üçin has amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Haryt derňewi

“Attic Shuttle” ammar ulgamy üçin haýsy harytlar amatly?

Harytlar bukjasynyň görnüşi: Gaplar, kartonlar, ýazgylar we ş.m.
Harytlaryň agramy: Ini 400, Çuňlugy 600, Boýy 100-400mm
Gowy ölçeg (mm): <= 35kg
Işleýiş beýikligi <= 3m

Fe Aýratynlyklar

Çalt, tygşytly.
Ammaryň gurluşy, binanyň beýikligi we poluň ýüklenmegi baradaky pes talap.
Upperokarky we pol demir ýoly, ýönekeý rack gurluşy gerek däl.
Ownuk we dürli harytlary saklamak, saýlamak we doldurmak üçin iň gowy saýlaw.
Önümçilik liniýasynyň gapdalynda wagtlaýyn saklamak we goldamak üçin täsirli çözgüt.

Es Dizaýn, synag, kepillik&Ulanylýan senagat

Dizaýn
Mugt dizaýn aşakdaky maglumatlar bilen üpjün edilip bilner.
Ammar ammarynyň uzynlygy Uzynlygy ____mm ​​x Ini ____mm ​​x Boýy arassalamak___mm.
InBinler / kartonlar Uzynlygy ____mm ​​x Ini ____mm ​​x Boýy___mm ​​x Agramy _____kg.
 Ammaryň temperaturasy _____ Selsiý
Giriş we çykmagyň netijeliligi: Sagatda gaplaryň / kartonlaryň mukdary_____

Synag
Attic Shuttle gowşurylmazdan ozal synag edilerdi.Inerener tutuş ulgamy ýerinde ýa-da onlaýn synagdan geçirer.

Kepillik
Kepillik bir ýyl.Daşary ýurtly müşderi üçin 24 sagadyň içinde çalt jogap.Ilki bilen onlaýn synap görüň we sazlaň, onlaýn bejerip bilmeseňiz, inerener gidip, saýtdaky meseleleri çözer.Kepillik möhletinde mugt ätiýaçlyk şaýlary üpjün ediler.

Ulanylýan senagat
Sowuk zynjyry saklamak (-25 dereje), doňduryjy ammar, elektron söwda, DC merkezi, azyk we içgi, himiýa, derman senagaty , awtoulag, litiý batareýa we ş.m.

Taslama ýagdaýlary

Näme üçin bizi saýlamaly?


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Bizi yzarla

  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş